Aktuality

$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 2000 }); 20. 08. 2021

PRO OBJEDNÁNÍ K NÁVŠTĚVĚ PROSÍM VOLEJTE 
NA TEL: 547 229 129

08. 06. 2021

Praha 7. června 2021
Č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í

S účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
3
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.


17. 05. 2021

NÁVŠTĚVY V DMR JSOU OBNOVENY ZA PODMÍNEK viz níže 19.3.2021. Návštěvu je nutné si předem rezervovat na dny pondělí-neděle v čase 13-16hod. Pro zerervaci volejte

tel: +420 547 229 129
19. 03. 2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2021 č. 297 o přijetí krizového opatření


U všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) omezuje návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které

a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19

a doloží o tom doklad - platí pro a), b), c);

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.17. 03. 2021

SČÍTÁNÍ 2021 PROBĚHNE PRO NAŠE KLIENTY V DOMOVĚ MATKY ROSY  POMOCÍ LISTINNÉHO FORMULÁŘE V OBDOBÍ 17. 4. - 11. 5. 2021. Sčítacím komisařem byla jmenována ředitelka DMR Mgr. Veronika Křižovičová.

15. 02. 2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. února 2021 č. 132
o přijetí krizového opatření.

V návaznosti na usnesení vlády č. 125 ze dne 14. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda
nařizuje s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021
do 23:59 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.29. 01. 2021

OD PONDĚLÍ 01. 02. 2021 BUDOU NÁVŠTĚVY UMOŽNĚNY ZA STÁVAJÍCÍCH POMÍNEK, S NÁSLEDUJÍCÍ ZMĚNOU:

 • osoba se při vstupu do domova prokáže negativním výsledkem testu na přítomnost onemocnění COVID-19 ne starším 48 hodin a doloží o tom doklad (originál nebo ověřenou kopii), sms s výsledkem testu
 • osoba se při vstupu do domova prokáže dokladem (originál nebo ověřená kopie), že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
Nejbližší odběrová místa naleznete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

Více informací o testování:
https://testovani.uzis.cz/Antigen

JIŽ NEBUDE MOŽNÉ UDĚLAT ANTIGENNÍ TEST V DMR.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


14. 01. 2021


 1. Rezervace návštěvy v domově na konkrétní čas a hodinu:

Informace k rezervacím návštěv v pracovní dny pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod:

tel: +420 547 229 129


Návštěva bude umožněna pouze těm návštěvníkům, kteří si v domově domluvili předem určený čas.


 1. Kdo může přijít na návštěvu a co k tomu potřebuje?
 1. Během návštěvy používat po celou dobu vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který lze zakoupit v lékárnách. Bez respirátoru nebude návštěva umožněna!
 2. Návštěvy jsou povoleny ve dnech: Úterý, Čtvrtek, Sobota, Neděle od 13:00 do 16:00 hodin.
 3. Návštěvy nebudou povoleny u klientů v karanténě a v izolaci nebo v případě nepříznivé epidemiologické situace na zařízení, a to na základě doporučení KHS ZK a  rozhodnutí ředitelky domova.
 4. Přijít mohou maximálně 2 osoby v jeden okamžik u jednoho klienta na maximálně 60 minut včetně testování, za dodržení následujících podmínek:
 • osoba se při vstupu do domova prokáže negativním výsledkem testu na přítomnost onemocnění COVID-19 ne starším 48 hodin a doloží o tom doklad (originál nebo ověřenou kopii), sms s výsledkem testu
 • osoba se při vstupu do domova prokáže dokladem (originál nebo ověřená kopie), že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19

 

 1. Kde se můžu nechat před návštěvou otestovat?
 • test může být proveden zdravotní sestrou DMR
 • testování je bezplatné,
 • na testování doporučujeme objednat se předem telefonicky,
 • testovaný musí před odběrem podepsat Čestné prohlášení,
 • po provedeném testu, bude testovanému v případě negativního výsledku testu umožněna návštěva u klienta

 

Jako samoplátce můžete podstoupit testování na obvyklých odběrových místech.

 

Obecné informace nonstop: tel. +420 547 229 129, e-mail socialni@domaro.cz


Důležité:

Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy, návštěvu odložte.

V případě, že návštěvník nebude dodržovat všechna nařízená bezpečnostní opatření, bude návštěva okamžitě ukončena.

DMR nezajišťuje prodej ochranných pomůcek (respirátorů).


Buďte, prosím, ohleduplní! Děkujeme.
29. 12. 2020

Děkujeme energetické společnosti E-ON za finanční dar.22. 12. 2020

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. prosince 2020 č. 1370
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;


II. zrušuje ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, vyhlášené pod č. 532/2020 Sb., o změně krizového opatření.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

18. 12. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb a sociální práce
Doporučený postup č. 18/2020
Doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR č. 1325 ze dne 14. prosince 2020 ohledně umožnění vycházení klientů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mimo areál zařízení v době epidemie COVID-19
Určeno pro: Poskytovatele sociálních služeb, kraje a hl. město Prahu
Datum platnosti: 18. 12. 2020
Datum účinnosti: 18. 12. 2020
Vypracoval: Odbor sociálních služeb a sociální práce
Materiál bude průběžně aktualizován a rozšiřován na základě dalších připravovaných stanovisek

ÚVOD
Doporučený postup je aplikačním postupem pro usnesení Vlády České republiky ze dne. 14. prosince 2020 č. 1325, který se týká ukončení zákazu vycházení osob, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba dle usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1029. Dále je aplikačním postupem pro stanovení podmínek pro umožnění vycházek klientů mimo objekt nebo areál zařízení. Cílem tohoto postupu je umožnit kontakt uživatelů služeb s blízkými v co největší intenzitě a zároveň minimalizovat riziko nákazy a onemocnění.
Jedním ze základních východisek zrušení zákazu vycházení je fakt, že trvající zákaz opouštění zařízení má negativní dopady na psychický a tím rovněž zdravotní stav uživatelů služeb
Je tak třeba vycházet z toho, že nadále zůstávají nejdůležitějšími preventivními opatřeními, tj stanovená hygienicko-protiepidemická opatření před onemocněním COVID-19 a stanovená organizační a protiepidemická opatření. Poskytovatel má v co nejvyšší míře vést uživatele, návštěvy i zaměstnance k jejich dodržování.
PRAVIDLA PRO VYCHÁZENÍ ZE ZAŘÍZENÍ
Obecná pravidla pro pohyb mimo zařízení poskytovatele definuje mimořádné opatření MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN. Toto opatření stanoví povinnost nosit ochranné prostředky nosu a úst. Odkaz na toto opatření je zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-12-2020-do-odvolani.pdf.
Klienti zařízení jsou při pohybu mimo areál zařízení povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Zajištění respirátoru nebo jiné ochrany dýchacích cest není povinností poskytovatele, avšak poskytovatel může poskytnout tuto ochranu ze svých zdrojů, ze sponzorských
darů, případně může požadovat úhradu ve výši nákupní ceny. Zároveň se nemohou využít respirátory dodané na základě MO ze Státních hmotných rezerv.
Z tohoto opatření vyplývají výjimky, kde se nemusí používat ochrana dýchacích cest. Jedná se např. dle odst. I. odst. 1, písm. a) o bydliště a místo ubytování. Pro tento postup se místem ubytování myslí vnitřní prostory, kde je klient se svými blízkými v době „vycházky“. Zároveň toto opatření definuje výjimku z povinnosti nošení ochrany dýchacích cest v bodě II., odst. 2 písm. l, že klient výše zmíněných sociálních služeb nemusí používat ochranné prostředky dýchacích cest v zařízeních sociálních služeb. Tato výjimka se nevztahuje na prostory mimo areál poskytovatele.
Pro účely tohoto doporučeného postupu se rozumí
• „vycházkou“ krátkodobé opuštění zařízení sociálních služeb v rozsahu do 6 hodin
• „pobytem mimo zařízení“ opuštění zařízení sociálních služeb, které je v rozsahu nad 6 hodin

Klienti zařízení domova pro seniory i domovů se zvláštním režimem a jejich blízcí musí být prokazatelně seznámeni s podmínkami návratu do pobytové sociální služby včas před vyjednáváním pobytu mimo zařízení. Taktéž tyto informace musí být zveřejněny pro veřejnost.

V případě požadavku klienta na vycházku musí být vycházka vždy umožněna. Po návratu jsou sledovány příznaky COVID-19 způsobem podle mimořádného opatření MZČR Č. j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN, kterým se stanoví „pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračního onemocnění) a v případě podezření na onemocnění COVID-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví“. Podrobněji upravuje postup sledování příznaků onemocnění Doporučený postup MPSV č. 7. https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/DP_7_pro_COVID_zony_a_
ochranu_zaměstnanců a_klientu.

Doporučujeme vést evidenci klientů, kteří odcházejí ze zařízení na vycházku a odchod zaznamenat do dokumentace, rovněž tak zaznamenávat pravidelné kontroly zdravotního stavu, pakliže toto není dosud běžným postupem. Doporučujeme dohodnout s klienty oznamování odchodu mimo zařízení, pakliže toto není dosud běžným postupem.
V případě požadavku klienta na pobyt mimo zařízení musí být klient a jeho rodina prokazatelně seznámeni včas o následných opatřeních spojených s návratem do zařízení. Klient bezprostředně po návratu z pobytu mimo zařízení bude ubytován v oddělných prostorách. Je-li ubytován v jednolůžkovém pokoji, je tento považován za oddělný prostor. Pokoje jsou zřetelně označeny, klient informován, personál je poučen a dále se postupuje podle mimořádného opatření MZČR Č. j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN, kterým se stanoví

• „vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen „služby"), u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny,
• zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru podle bodu 1, a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID- 19, nepřicházeli do kontaktu s jinými zaměstnanci a osobami pobývajícími v jejich zařízeních, pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje“.

Podrobněji upravuje postup pro tzv. COVID zóny Doporučený postup MPSV č. 7.
Do 72 hodin po návratu musí být klientovi provedeno preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS_CoV_2 prostřednictvím POC
antigenních testů provedených zdravotnickým pracovníkem poskytovatele nebo smluvně zajištěným. Provedení POC antigenního testu je doporučeno u asymptomatických klientů s ohledem na délku pobytu mimo zařízení poskytovatele, zejména u kratších vycházek (24-48 hod), ne dříve než 2-3 den po návratu a tento test zopakovat za další 3-4 dny s ohledem na pravděpodobnost zachycení počínající infekce. Oddělení klienta od ostatních je ukončeno v případě negativních výsledků obou testů, celkem tedy trvá 6–7 dnů. Pakliže je výsledek POC antigenního testu pozitivní, ale testovaná osoba nemá příznaky onemocnění COVID-19, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu. V případě, že klient vykazuje příznaky onemocnění, může být POC antigenní test proveden dříve, a klient je v případě pozitivního výsledku testu izolován.
Provedení POC antigenních testů klientům z důvodu umožnění vycházek nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění, poskytovatel vyžádá kompenzaci nákladů v dotačním titulu vyhlášeném MPSV nebo stanoví provádění testu vnitřním předpisem jako fakultativní činnost a úhradu nákladů vyžádá na klientovi. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 se postupuje dle aktuálně platných mimořádných opatření, kde je stanoven způsob i úhrada laboratorních vyšetření. Výsledky antigenních testů se zapisují do ISIN.
Výše uvedené je platné po dobu nouzového stavu, nebo není-li v mimořádných opatřeních uvedeno jinak.

ZÁVĚR
Je zřejmé, že nelze přijít s žádným univerzálním postupem, který by zcela vyloučil nákazu u uživatelů sociálních služeb, což se potvrdilo i během zákazu vycházení. V kontextu všech zkušeností a zejména s ohledem na dlouhou dobu trvající zákaz, který negativně působí na psychiku uživatelů a jejich blízkých, je jednoznačné, že tento zákaz již nadále není udržitelný. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jeho zrušení.4. 12. 2020

Od 5. 12. 2020 budou umožněny návštěvy v našem domově pro seniory
.
Na základě doporučeného postupu MPSV č. 17/2020 jsou návštěvy možné za těchto podmínek:

 

 1. Rezervace návštěvy v domově na konkrétní čas a hodinu:

Informace k rezervacím návštěv v pracovní dny pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod:

tel: +420 547 229 129


Návštěva bude umožněna pouze těm návštěvníkům, kteří si v domově domluvili předem určený čas.


 1. Kdo může přijít na návštěvu a co k tomu potřebuje?
 1. Během návštěvy používat po celou dobu vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který lze zakoupit v lékárnách. Bez respirátoru nebude návštěva umožněna!
 2. Návštěvy jsou povoleny ve dnech: Úterý, Čtvrtek, Sobota, Neděle od 13:00 do 16:00 hodin.
 3. Návštěvy nebudou povoleny u klientů v karanténě a v izolaci nebo v případě nepříznivé epidemiologické situace na zařízení, a to na základě doporučení KHS ZK a  rozhodnutí ředitelky domova.
 4. Přijít mohou maximálně 2 osoby v jeden okamžik u jednoho klienta na maximálně 60 minut včetně testování, za dodržení následujících podmínek:
 • osoba se při vstupu do domova prokáže negativním výsledkem testu na přítomnost onemocnění COVID-19 ne starším 48 hodin a doloží o tom doklad (originál nebo ověřenou kopii), sms s výsledkem testu
 • osoba se při vstupu do domova prokáže dokladem (originál nebo ověřená kopie), že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19

 

 1. Kde se můžu nechat před návštěvou otestovat?
 • test může být proveden zdravotní sestrou DMR
 • testování je bezplatné,
 • na testování doporučujeme objednat se předem telefonicky,
 • testovaný musí před odběrem podepsat Čestné prohlášení,
 • po provedeném testu, bude testovanému v případě negativního výsledku testu umožněna návštěva u klienta

 

Jako samoplátce můžete podstoupit testování na obvyklých odběrových místech.

 

Obecné informace nonstop: tel. +420 547 229 129, e-mail socialni@domaro.cz


Důležité:

Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy, návštěvu odložte.

V případě, že návštěvník nebude dodržovat všechna nařízená bezpečnostní opatření, bude návštěva okamžitě ukončena.

DMR nezajišťuje prodej ochranných pomůcek (respirátorů).


Buďte, prosím, ohleduplní! Děkujeme.


              Nejnovější příspěvky
  V současné době nejsou k dispozici žádné novinky