Poskytované služby

$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 2000 });
DOMOV MATKY ROSY
Domov pro seniory
 
Rajhrad, Odbojářů 324
 
STANDARD č. 1
 
 
 
 
cíle a zásady poskytovaných sociálních služeb
 
 
 
a)  Cílová skupina, předmět činnosti, poskytované služby
 
Hlavním cílem zařízení je poskytování pobytové sociální služby občanům, kteří jsou příjemci důchodu, starší 55 let, a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují částečnou nebo komplexní ošetřovatelskou péči,  jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pak pro občany, kteří umístění potřebují z jiných důvodů.Tito občané představují cílovou skupinu poskytování sociálních služeb.
 
Cílem poskytování služeb sociální péče je zachovat a rozvíjet soběstačnost, společenské návyky a dovednosti při respektování práv a lidské důstojnosti každého
uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.
 
 
Domov pro seniory
 
Poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu. Jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
 
Předmětem činnosti je:
 
·              Poskytování ubytování
Obyvatelé domova pro seniory jsou ubytováni na 1-lůžkových pokojích (33 pokojů), na 2-lůžkových (2 pokoje), a jednom 3-lůžkovém pokoji.
WC, koupelna a sprchový kout jsou na chodbě. Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, dle potřeby bočními zábranami a vzpřimovacími hrazdami, nočním stolkem u každého lůžka, jídelním stolem, židlemi. Součástí pokoje jsou vestavěné skříně. Vybavení pokoje si může obyvatel doplnit drobnými předměty (poličky, obrázky, křeslo, televize, radio). Každý imobilní obyvatel má k dispozici jídelní stolek a WC křeslo.
 
·              Úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
Úklid na pokojích je prováděn 1-2x denně běžnými čistícími prostředky, 2x týdně dezinfekcí, dle potřeby častěji. Dezinfekce veškerých povrchů a pomůcek kontaminovaných biologickým materiálem, WC, umyvadla, sprchové kouty, vany, vozíky, lůžka atd. je určena vnitřním předpisem.
Při nástupu je prádlo označeno osobním číslem klienta. 1x týdně se pere běžné osobní prádlo, jinak dle potřeby častěji, povlékání postelí dle potřeby i několikrát denně, jinak 1x za týden.
 
·              Poskytování stravování
Strava je připravována a podávána v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav obyvatel podle stanovených stravovacích jednotek v rozsahu – snídaně – oběd – svačina – večeře. Diabetikům se podává navíc druhá večeře. Dodržování pitného režimu je zajištěno podáváním čaje dle potřeby průběžně po celý den. Strava je podávána v jídelnách, případně na pokoji.
Při zdravotních potížích spojených s příjmem potravy je klientům strava podávána v upraveném stavu – rozmixovaná.
 
·              Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při oblékání, přinesení jídla, odnos nádobí, eventuelně dokrmení, nebo krmení. Pomoc při použití WC.
 
·              Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Ve vlastním zájmu musí klient pečovat o osobní čistotu. Ošetřující personál poskytuje pomoc dle potřeby při denní hygieně. Obyvatelé se koupají nejméně jednou týdně za dohledu, nebo dle potřeby. V případě potřeby za pomoci ošetřujícího personálu. Imobilní klienty umývá ošetřující personál. Výměna plen inkontinentním obyvatelům 3-4x denně, dle potřeby častěji.
 
·              Poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná
Obyvatelům je poskytována běžná ošetřovatelská péče   - podávání léků, aplikace subkutánních a muskulárních injekcí, ošetřování různých porušení celistvosti kůže, pokud stav nevyžaduje hospitalizaci. V rámci ošetřovatelské péče zajišťuje polohování, výměnu kolostomických sáčků.
 
·              Zajištění lékařské péče pro uživatele
Lékařskou péči v domově pro seniory zajišťuje lékař, který má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Lékař dochází jednou týdně, případně dle potřeby častěji. K případným dalším odborným vyšetřím je klient objednán ve zdravotnických zařízeních v Brně a je mu zajištěn převoz buď autem domova nebo sanitkou.
 
·              Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Při příležitosti významných výročí – 80, 85 let a od 90. narozenin každý rok přeje jubilantům starosta Městského úřadu v Rajhradě.
Obyvatelé mají možnost účastnit se různých akcí  pořádaných Českou Provincií Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova , v jehož areálu se domov nachází.
 
·              Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
Domov pro seniory zabezpečuje pro své uživatele nákup léků, drobné nákupy životních potřeb, podle požadavků i denní tisk a časopisy.
 
 
·             Sociálně terapeutické činnosti, organizování a poskytování zájmových činností kulturních programů
V domově je k dispozici dobře vybavená knihovna České provincie Kongregace.
           Věřící uživatelé se mohou dle svého přání denně zúčastňovat mší v místním kostele nebo kapli,   
           případně dalších náboženských aktivit.
 
·              Poskytování základního sociálního poradenství
Obyvatelé domova jsou seznámeni srozumitelným způsobem s legislativními a sociálními změnami, které se jich týkají.
 
·              Aktivizační činnost 
S ohledem na strukturu uživatelů a jejich zdravotní stav je základní cílem všech aktivizačních činností udržet jejich soběstačnost v základních lidských činnostech
( stravování, hygiena, oblékání, duševní stav).
       
·              Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Uznání a respektování práva člověka sám se rozhodnout, vyjádření a uplatnění vlastní vůle, respektování názoru, respektování soukromí

 
 
 
b)      Domov Matky Rosy, vytváří podmínky pro to, aby uživatelé sociálních služeb mohli uplatňovat svoji   
  vlastní vůli při řešení své sociální situace.
  Cílem domova pro seniory  je v této oblasti :
· Podpora samostatnosti, nezávislosti, respektování vlastní volby, soukromí obyvatelů domova.
· Podpora soběstačnosti, udržení kontaktu s přirozeným prostředím, ochrana soukromí a respektování potřeb a  vytváření podmínek, aby obyvatelé domova byli stále součástí společenského dění.
· Srozumitelným způsobem poskytnutí důležitých informací o legislativních změnách a sociálních právech.
· Péče o zachování co nejdéle svých aktivit, aktivity koncipovat tak, aby nebyly sterotypem, aby respektovaly přání seniorů.
· Zajištění přístupu k lékařským a odborným zdravotnickým službám dle individuálních potřeb klientů s cílem zlepšení kvality života nemocného, zlepšení nebo udržení dobrého duševního stavu a vrácení naděje.
· Všem i starším lidem se sníženou soběstačností umožnit podílet se na náboženských aktivitách dle své vlastní vůle a volby.
· Zajistit svým klientům duševní i psychickou pohodu a kvalitní život.
 
c)        Uplatňování pravidel pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením v souvislosti   
  s poskytováním sociální služby.
 
· Zvýšení informovanosti a vzdělání ošetřujícího personálu v oblasti péče o nemocné, o osoby postižené demencí a Alzheimerovou chorobou s cílem porozumění této problematice a pro odstranění předsudků a diskriminace.
· Výcvikové a vzdělávací programy pro ošetřující personál a zdravotní sestry zejména v oblasti komunikace a zvládání situací při jednání s klienty, individuální přístup ke každému jednotlivci.
 
         Zaměstnanci jsou seznámeni s Chartou práv a svobod starších občanů, s Evropskou chartou   
  pacientů postižených demencí a s Právy pacientů trpících Alzheimerovou chorobou. Při poskytování  
  služeb a při jednání s uživateli postupují podle těchto dokumentů.
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
                                               
 
Přílohy:
-          Charta práv a svobod starších občanů
-          Evropská charta pacientů postižených demencí
 
 


Nejnovější příspěvky
    V současné době nejsou k dispozici žádné novinky